Sta­vanger Rock­eri (SR) er en friv­il­lig foren­ing etablert av fire musikere fra musikkmiljøet i Sta­vanger våren 2013.

Frus­trasjo­nen vok­ste seg stor for Sta­vangers synk­ende mulighet til å tilby band øvingslokaler. Da sen­trale øvingsst­eder i Sta­vanger ble revet/​lagt ned fant forenin­gen ut at de skulle ta saken i egne hen­der og startet etab­lerin­gen av øvings­fel­lesskapet Sta­vanger Rockeri.

Ledende var ønske om å kunne fun­gere som en tilby­der til byens musikere og bidra til et lev­ende og pulserende musikkmiljø.

Sta­vanger Rock­eri er bygget/​renovert ved hjelp av friv­il­lige musikere fra det lokale gras­rot­miljøet og drevet med støtte fra blant annet Sta­vanger kom­mune og Musikkutstyrsordningen.

Sta­vanger Rock­eri ønsker å bidra til en utvikling av Sta­vangers musikkmiljø og tilret­te­legge for musikals utfold­else, mang­fold og nettverk.

Velkom­men til øving hos oss!

Sta­vanger Rock­eri er:

Daniel Engen – Daglig Leder
Børge Skjæve­land – Styreleder
Joakim Røgenes – Nes­tleder
Gun­nar Håland — Styremedlem

ØNSKER DU Å SØKE OM ØVINGSLOKALE?
Søk­nad­skjema